Konferencia Rozprávkové dedičstvo 17.10.2008

1. Rozprávka, ZUŠ - LDO, Rožňava 9:14
2. Mgr. Iveta Kyselová, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského, Rožňava 5:41
3. MUDr. Vladislav Laciak, Mesto Rožňava 0:53
4. PhDr. Imrich Sedlák CSc., Matica Slovenská, Martin 2:50

5. O živote P. E. Dobšinského 24:36
PaedDr. Milan Sajenko, vedúci expozície Rodného domu P. E. Dobšinského, Slavošovce

6. Rozprávkar Pavol Dobšinský (pohľadom literárneho historika) 17:14
Mgr. Jana Pácalová, PhD., Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava

7. Pavol Dobšinský a jeho vplyv na autorskú rozprávku 34:22
Prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

8. Varianty Dobšinského rozprávok v súčasnej slovenskej próze 24:01
Doc. PhDr. Marta Součková, PhD., Filozofická fakulta Prešovská univerzita, Prešov

9. Intralingválne preklady slovenských ľudových rozprávok, alebo rozumieme Dobšinskému 32:08
PhDr. Peter Karpinský, PhD., Filozofická fakulta Prešovská univerzita, Prešov

10. Rozprávka v médiách – Ako zničiť dieťaťu detstvo 12:51
Silvester Lavrík, Rádio Devín, Slovenský rozhlas, Bratislava

11. Rozprávka v médiách – Ako zničiť rozprávku 22:38
Karol D. Horváth, Literárno - dramatické centrum Slovenského rozhlasu, Bratislava

12. Práca s rozprávkami a detskou literatúrou 19:33
Mgr. Gabriela Futová, Knižnica P. O. Hviezdoslava, Prešov

13. Rozprávka v živote detí 16:27
Darina Nogeová, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského, Rožňava

14. Vplyv rozprávky na formovanie žiaka vo vyučovacom procese 6:13
Mgr. Adriena Némethová, ZŠ akad. J. Hronca v Rožňave

15. Hľadá sa Dobšinský 5:59
Veronika Chorvatovičová, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

16. Ružena Kostelníková, Klub dôchodcov v Rožňave 6:17
17. Mgr. Iveta Kyselová, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského, Rožňava 2:40